fbpx

Regulamin Sklepu Internetowego

prowadzonego pod domeną internetowa www.cannaby.pl –  dane Sprzedawcy – Cannaby Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres do doręczeń: ul. Palisadowa 55A, 01-940 Warszawa) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830610; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 1182206698, REGON: 385629231, 

adres poczty elektronicznej: info@cannaby.pl.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Klientów – zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców (przy czym, jeżeli w Regulaminie jest mowa o konsumencie – wówczas zapisy te nie mają zastosowania do przedsiębiorcy). Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy (jako prowadzącego Sklep Internetowy).
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym: adres poczty elektronicznej: info@cannaby.pl; tel. +48 602438694 (w godzinach 09:00-17:00); adres do doręczeń: ul. Palisadowa 55A, 01-940 Warszawa. 
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Cannaby Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres do doręczeń: ul. Palisadowa 55A, 01-940 Warszawa) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830610; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 1182206698, REGON: 385629231, adres poczty elektronicznej: info@cannaby.pl, tel. +48 602438694 (w godzinach 09:00-17:00). Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności (opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego). Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 4. Klientem Sklepu Internetowego mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym prawa autorskie, własności intelektualnej związane ze sklepem i stroną internetową należą do Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca korzysta z trybu plików cookies, które zapisują się na dysku twardym korzystającego z serwisu. Klient ma możliwość wyłączenia mechanizmu plików cookies w swojej przeglądarce. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 7. Celem korzystania z serwisu, niezbędnym jest, ażeby Klient posiadał adres emailowy.
 8. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej  sklepu to: ) komputer, laptop lub inne urządzenie obsługujące przeglądarkę internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszą, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu cookies; zainstalowany program FlashPlayer; łącze internetowe.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem kompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 10. Zakazanym jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 11. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z niniejszym Regulaminem albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 12. Akceptując niniejszy regulamin Klient zgadza się na wystawienie i przesłanie przez Sprzedawcę faktury elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Brak wyrażenia lub cofnięcie zgody powinny być przesłane na adres emailowy: info@cannaby.pl – w tej wiadomości Klient zobowiązany jest podać adres korespondencyjny, na który ma być wysłany dokument w formie papierowej.
 13. Definicje:
 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;
 6. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
 9. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.cannaby.pl
 10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;

 

§ 2

 

 1. Sklep Internetowy udostępnia nieodpłatnie usługi elektroniczne o nazwach: Konto oraz Formularz Zamówienia.
 2. Celem korzystania z Konta koniecznym jest wypełnienie Formularza Rejestracji oraz kliknięcie pola „Zarejestruj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko (albo firma), płeć (nie dotyczy osób prawnych), adres poczty elektronicznej oraz hasło. 
 3. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cannaby.pl lub też pisemnie na adres: ul. Palisadowa 55A, 01-940 Warszawa.
 5. Zarejestrowany Klient (posiadający Konto) ma dostęp do następujących funkcjonalności: zmiana danych; zmiana hasła; historia zamówień; rabaty; kupony promocyjne; kontrola statusu zamówienia; usunięcie konta.
 6. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny), po czym dalszy etap realizacji Zamówienia odbywa się poprzez zalogowanie się do Konta lub poprzez funkcjonalność, umożliwiającą złożenie Zamówienia bez rejestracji. Dodanie przez Klienta pierwszego Produktu „Do koszyka” rozpoczyna świadczenie nieodpłatnej usługi elektronicznej o nazwie Formularz Zamówienia (usługa jest zakończona z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia, bądź z chwilą usunięcia ostatniego Produktu z koszyka). Złożenie Zamówienia będzie skutecznie wyłącznie po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych, następujących po sobie czynności, a mianowicie wypełnieniu Formularza Zamówienia, a w dalszym kroku kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego funkcjonalności „Zamów i zapłać”. Klient może dokonać modyfikacji wprowadzanych danych do chwili kliknięcia w funkcjonalność „Zamów i zapłać”. Celem realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Zamówienia  swoich prawdziwych danych (imię i nazwisko (firma), dane adresowe, adres email, numer telefonu kontaktowego), a także informacji odnośnie: ilości wybranych Produktu/ów, sposobu i destynacji dostawy Produktu/ów (Sklep Internetowy będzie umożliwiał różne warianty dostawy), sposobu płatności (Sklep Internetowy będzie umożliwiał na swojej Stronie Internetowej różne warianty płatności).
 7. Każde złożone przez Klienta Zamówienie potwierdzone będzie wiadomością e-mail z informacją o jego przyjęciu Zamówienia.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji Zamówienia. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji Zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
 9. W przypadku, jeżeli w terminie ………. dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia płatnego z góry nie uiszczona zostanie pełna cena za zamówienie, Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.

 

§ 3

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim, skutecznym i pełnym złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie PLN (złoty polski). Cena Produktu zawiera podatki, których płatność związana jest ze sprzedażą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy, wyborze sposobu płatności i składaniu Zamówienia.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji za pośrednictwem automatycznie generowanej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość Sprzedawcy zawiera w szczególności: numer i datę zamówienia, informację o Produkcie, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Jeżeli treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy, ewentualnie ustosunkuje się do tych rozbieżności.

 

§ 4

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

31 1140 2004 0000 3802 7979 8241

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych (dzień roboczy – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Sprzedawca nie akceptuje przelewów tradycyjnych (na poczcie, za pomocą agencji pocztowych lub w placówce banku).

 

§ 5

 1. Dostawa Produktu możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) obciążają każdorazowo Klienta i wskazywane są Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 1. Sklep Internetowy nie oferuje możliwości odbioru osobistego w siedzibie Sklepu Internetowego.
 2. Czas realizacji zamówienia (wysyłki) wynosi 5 dni roboczych (dzień roboczy – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość dostawy od momentu wysłania Produktu przez Sprzedawcę.
 4. Sklep Internetowy nie odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy.

 

§ 6

 

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 
 3. Reklamacja co do wad towaru lub odnośnie usług świadczonych drogą elektroniczną może zostać złożona przez Klienta pisemnie (adres Sprzedawcy: ul. Palisadowa 55A, 01-940 Warszawa) lub elektronicznie za pośrednictwem emaila (adres emailowy Sprzedawcy: info@cannaby.pl).
 4. Przy składaniu reklamacji bądź zapytania należy powoływać się na numer zamówienia lub podać dane umożliwiające identyfikację Klienta. Ponadto, w celu sprawnej obsługi reklamacji prosimy o informacyjne sprecyzowanie: daty wystąpienia wady i czego ona dotyczy; w jaki sposób Sprzedawca może doprowadzić do zgodności Produktu z zawartą Umową; ewentualnej propozycji rozwiązania sporu.
 5. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Udzielenie odpowiedzi może nastąpić w takiej samej formie, w jakiej zostało złożone zgłoszenie bądź reklamacja.
 6. Przy składaniu reklamacji bądź zapytania należy powoływać się na numer zamówienia lub podać dane umożliwiające identyfikację Klienta.
 7. W razie reklamacji Produktu, Klient zobowiązany jest do przesłania Sprzedawcy (na adres: ul. Palisadowa 55A, 01-940 Warszawa) opakowania z Produktem, rachunku stwierdzającego zakup danego Produktu (paragon lub faktura).

 

§ 7

 1. Więcej informacji odnośnie skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur udziela punkt kontaktowy przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa). Tożsame informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Zadaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

§ 8

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem sytuacji, gdy konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym (wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego ponadstandardowych kosztów).
 2. Do zachowania przez konsumenta terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: 
 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Wraz z Produktem Sprzedawca dostarczy konsumentowi wzór formularza stosowany w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, jednakże nie ma obowiązku korzystania z formularza dostarczonego przez Sprzedawcę.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy ma swój początek wraz z objęciem w posiadanie Produktu przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa uznawana jest za niezawartą.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca dokonuje zwrotu należności za zakupiony towar i przesyłkę poniesionych przez Klienta w ciągu 14 dni. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.
 5. Konsument ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Palisadowa 55A, 01-940 Warszawa.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu.

 

§ 9

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. 
 2. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu Zamówienia.
 3. Klient poprzez złożenie Zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin bez uwag.
 4. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24/06/2020.
CHCESZ 40% ZNIŻKI NA PIERWSZE ZAMÓWIENIE?